Cục công nghệ thông tin
Sign In
Simax
  • Hoạt động về ứng dụng CNTT
  • Hoạt động khác

Triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp năm 2017

14/01/2017

Hôm nay - 13/01, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong Ngành Tư pháp năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đồng chủ trì hội nghị.

Xem thêm
  • Tin văn bản pháp luật mới về CNTT
  • Tin tức công nghệ

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

15/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Xem thêm
  • An toàn thông tin
  • Kinh nghiệm

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

03/08/2016

Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ATTT tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATTT.

Xem thêm