Sign In
Có tổng số 66 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
520/QĐ-BTP 13/04/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
188/QĐ-BTP 13/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công nghệ thông tin
2696/QĐ-BTP 30/12/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2017
1621/QĐ-BTP 02/08/2016 Bộ Tư pháp Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp
1226/QĐ-BTP 06/06/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020
1084/QĐ-BTP 17/05/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Kiểm tra, khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp
357/QĐ-BTP 04/03/2016 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Công nghệ thông tin
2287/QĐ-BTP 31/12/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2016
2286/QĐ-BTP 31/12/2015 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
2027/QĐ-BTP 17/11/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
2028/QĐ-BTP 17/11/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tập huấn triển khai rà soát, bổ sung và khai thác hồ sơ cán bộ trên phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp
1886/QĐ-BTP 29/10/2015 Bộ Tư pháp Về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
1842/QĐ-BTP 21/10/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
3600/BTP-CNTT 02/10/2015 Bộ Tư pháp Về việc thực hiện Kế hoạch số 1663/QĐ-BTP triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
1700/QĐ-BTP 24/09/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
1701/QĐ-BTP 24/09/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
1663/QĐ-BTP 17/09/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
1373/QĐ-BTP 28/07/2015 Bộ Tư pháp Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp
2700/BTP-CNTT 28/07/2015 Bộ Tư pháp Về việc triển khai thu thập, cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
1062/QĐ-BTP 10/06/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương