Sign In
Từ khóa
Ngày ban hành
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Thông tư 39/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Thông tư 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Thông tư 40/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Thông tư 40/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Thông tư 12/2016/TT-BTTTT 05/05/2016 Thông tư 12/2016/TT-BTTTT Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
Luật 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật 86/2015/QH13 An toàn thông tin mạng
Thông tư 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/09/2015 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Thông tư 24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Thông tư 110/2015/TT-BTC 28/07/2015 Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Nghị định 52/2015/NĐ-CP 28/05/2015 Nghị định 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật